ECDL


ecdl logo ecdl atc

 

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je certifikačný systém znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Po úspešnom absolvovaní testov získa uchádzač certifikát s celosvetovou platnosťou. Držiteľ tohto certifikátu spĺňa požadovanú úroveň znalostí a zručností.

Okruh základných vedomostí a zručností, ktoré musí absolvent ovládať, a ich rozdelenie do tematických celkov vymedzuje Sylabus ECDL.

 

Uchádzač musí absolvovať 7 modulov:

 1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT) detail školenia
 2. Práca s počítačom a správa súborov detail školenia
 3. Spracovanie textu detail školenia
 4. Tabuľkový kalkulátor detail školenia
 5. Používanie databáz detail školenia
 6. Prezentácia detail školenia
 7. Prezeranie webových stránok a komunikácia detail školenia

 

Ďalšie dôležité informácie pre záujemcov:

 • Certifikáciu ECDL vykonávame ako Akreditované testovacie centrum spĺňajúce prísne kritéria.
 • Testovanie prebieha pod vedením akreditovaného skúšobného komisára.
 • Pre získanie Certifikátu ECDL nie je potrebné absolvovať žiadne školenie.
 • Pred certifikovaním je potrebné si zakúpiť ECDL Index (ponúkaný ako súčasť balíka).
 • Testy sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou.
 • Každý test obsahuje 30 až 40 otázok/úloh. Test trvá maximálne 45 minút.
 • Pre úspešné absolvovanie testov sa vyžaduje získanie 75% z možného počtu bodov.
 • Testovanie je možne absolvovať po jednotlivých moduloch, v intervaloch ktoré vyhovujú uchádzačovi.
 • Testy ECDL je potrebné absolvovať v priebehu troch rokov od dátumu prihlásenia sa do programu, t.j. od dátumu získania Indexu ECDL. Skúšky je možné vykonávať v ľubovoľnom poradí.
 • Keď uchádzač zloží požadované skúšky získa:
 • Certifikát ECDL – ak má úspešne vykonané skúšky zo všetkých siedmich modulov,
 • Certifikát ECDL Štart – ak má úspešne vykonané skúšky z minimálne štyroch ľubovoľných modulov.

 

Ponúkame Vám 2 certifikačné balíky:

 • Balík ECDL Štart obsahuje:
  ECDL Index, osvedčenie ECDL Štart, 4 testov + 1 opravný test

 • Balík ECDL Komplet obsahuje:
  ECDL Index, certifikát ECDL, 7 testov + 1 opravný test

 • Ďalšie informácie o certifikácii nájdete tu http://www.ecdl.sk/