O projekte


Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania

 

logo msvvas sr logo eu esf efrr logo oplz

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Predstavenie projektu

Projekt „Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania“ (akronym IT+, kód projektu: 312011D381) je realizovaný v rámci prioritnej osi 1 operačného programu Ľudské zdroje, na základe výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! (OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01).

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania v oblasti kľúčových IT kompetencií s dôrazom na tie kompetencie, ktoré si žiada trh práce v Košickom kraji. Ambíciou projektu je zostaviť komplexnejší systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT vychádzajúci z potrieb lokálneho trhu práce v kraji. V rámci projektu bude vytvorených 7 programov celoživotného vzdelávania a vyškolených celkovo 210 účastníkov, ktorí absolvujú približne 1500 hod. vzdelávania. Vybraná skupina 70 účastníkov absolvuje v rámci projektu certifikáciu ECDL.

Projekt je realizovaný počas 18 mesiacov, od mája 2018 do októbra 2019 na území Košického kraja. Celkové náklady na projekt budú 194 792,91 €, výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bude 185 053,26 €.

 

Podaktivity projektu

Realizácia projektu pozostáva z dvoch podaktivít:

 1. Tvorba vzdelávacích programov: ktorej cieľom bude vytvoriť 7 vzdelávacích programy (vzdelávací obsah), ktoré budú neskôr v projekte predmetom vzdelávania. Programy budú vytvorené podľa metodiky tvorby programov ďalšieho vzdelávania a budú orientované primárne na oblasť IT. Pripravované vzdelávacie programy:
  • Digitálne zručnosti bežného používateľa IT
  • Digitálne zručnosti pokročilého používateľa IT
  • Špecialista počítačových sietí
  • Administrácia Linux
  • Administrácia Microsoft Windows Server
  • Nástroje pre vývoj IT systémov
  • Osobnostné zručnosti pre IT odvetvie
 2. Realizácia programov celoživotného vzdelávania, vrátane certifikácie ECDL, bude prebiehať v druhej polovici realizácie projektu a jej cieľom bude realizovať projektové školenia v 7 vytvorených programoch pre 210 účastníkov.

Súčasťou realizácie projektu je koordinácia projektu, ktorá pozostáva z činností riadenia projektu, publicity, informovanosti a administrácie projektu a prebieha počas celej doby implementácie projektu.

 

Kontakt

ELCT, s.r.o.

Gemerská 3, 04011 Košice

 

Telefón: +421 917 520 592
Mail: itplus@elct.sk
Web: www.elct.sk/projekty/itplus

 

Ďalšie informácie: www.minedu.gov.sk, www.esf.gov.sk