Expertné činnosti pre školy


Školám ponúkame odborné činnosti v oblasti inovácie výchovno – vzdelávacieho procesu a pomáhame implementovať digitálne technológie ako prostriedok inovácie:

  • analýza interného a externého prostredia školy, vyučovacieho procesu a pedagogickej dokumentácie z pohľadu zavádzania digitálnych technológií a inovatívnych vyučovacích metód a foriem práce,
  • odborné vedenie metodických aktivít (garanti),
  • tvorba inovatívnych didaktických pomôcok, študijných materiálov, vrátane tvorby interaktívnych materiálov pre digitálne publikovanie a e-learning,
  • príprava vzdelávacích programov a programov pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • tvorba a aktualizácia školského vzdelávacieho programu a pedagogickej dokumentácie školy,
  • odborné vedenie učiteľov pri realizácii metodických činností (konzultácie, workshopy, metodické vedenie, metodické dni atď.),
  • aktivity sieťovania medzi učiteľmi a školami,
  • metodicko – pedagogická a didaktická podpora učiteľov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (s orientáciou na problematiku osobnosti žiaka, integrácie a individuálneho prístupu),
  • spracovanie odporúčaní pre materiálne zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu (didaktická technika, pomôcky atď.).