Odborné vzdelávanie pre školy


V našej ponuke je široké množstvo odborných školení pre školy pokrývajúcich oblasti od informačných technológií, cez metodiku, pedagogiku, psychológiu, kariérne poradenstvo, jazyky až po vzdelávanie pre kariérnych poradcov či vedenie škôl. Značnú časť školení vieme ponúknuť ako akreditované vzdelávacie programy v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zoznam absolventov vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania nájdete tu.

 

VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV

Osobnostné vzdelávanie

 • tréningy zamerané na posilnenie a rozvoj asertívneho správania, na sebapoznanie a riešenie konfliktov (§ 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. v súvislosti so starostlivosťou o pedagogického a odborného zamestnanca),
 • tréningový program ECo-C® (tímová spolupráca, sebaprezentácia, manažment pri konfliktoch a komunikácia)
 • sociálno-psychologický výcvika koučing,
 • komunikačné zručnosti, spätná väzba, účinné prezentačné zručnosti, manažovanie času a osobná efektivita učiteľa, zvládanie stresu,
 • facilitácia, typológia osobnosti, kognitívne štýly a práca so skupinou,
 • motivácia v školskom prostredí.

Metodicko – pedagogické vzdelávanie

 • rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,
 • prierezové témy v jednotlivých predmetoch výchovno – vzdelávacieho procesu,
 • metakognitívne stratégie pre získanie čitateľských zručností, podpora finančnej gramotnostinadobudnutie podnikateľských zručností,
 • inovatívne metódy a formy vyučovania (napr. metóda CLIL, projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov a iné),
 • učiteľ ako sprievodca študenta na ceste k jeho profesijnej dospelosti (sprievodca novými študijnými nárokmi s ohľadom na osobnosť a individuálne schopnosti študenta),
 • príprava digitálnych obsahov, tvorba metodických a pracovných listov,
 • tvorba myšlienkových máp a ich využitie vo výchovno – vzdelávacom procese,
 • tvorba a vyhodnocovanie testov s využitím softvérovej podpory.

Digitálne technológie

 • základná digitálna gramotnosť učiteľa: základy digitálnych technológií, práca s aplikáciami Microsoft Office, práca s internetom a elektronickými službami, príprava na skúšky a samotné testovanie ECDL, ECDL Advanced a Microsoft Office Specialist,
 • využitie mobilných zariadení v škole, práca s operačnými systémami (Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS atď.),
 • práca a administrácia operačných systémov Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Linux,
 • správa počítačovej siete, sieťové technológie Cisco (vrátane certifikácií Cisco CCENT, CCNA, či CCIE),
 • práca s modernou didaktickou technikou, multimédiami, grafikou a ich využitie v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu a vytváranie interaktívnych výučbových materiálov, tvorba webstránok a blogov,
 • využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese, využitie modernej didaktickej techniky pri výučbe prírodovedných, humanitných a spoločensko-vedných predmetov,
 • e-learningové vzdelávacie systémy (Moodle),
 • programovanie robotov, PLC automatov a CNC strojov.

Anglický jazyk

 • všeobecná angličtina, konverzácie,
 • IT angličtina,
 • špecializovaná angličtina pre učiteľa.

 

VZDELÁVANIE PRE KARIÉRNYCH PORADCOV A KOORDINÁTOROV NA ŠKOLÁCH

 • podpora kariérneho poradenstva na školách, spolupráca kariérneho poradcu  vedením školy,
 • tvorba, aktualizácia a inovácia dokumentácie kariérneho poradcu a koordinátorov na škole,
 • digitálne technológie v rukách výchovného poradcu,
 • odborné vzdelávanie koordinátorov na školách v oblasti osobného rozvoja a rozvoja odborných kompetencií (environmentálna výchova, protidrogová výchova, výchova k ľudským právam, výchova k manželstvu a rodičovstvu).

VZDELÁVANIE PRE VEDENIE ŠKÔL

 • riaditeľ ako osobnosť – osobnostný rozvoj, rozvoj odborných a pedagogických zručností,
 • manažérske zručnosti v prostredí školy,
 • marketing školy,
 • riadenie procesu tvorby a aktualizácia školského vzdelávacieho programu,
 • riadenie procesov edukácie,
 • digitálne zručnosti vedenia školy.
 • efektívne vedenie školskej dokumentácie.