Príprava návrhov projektov


Návrhy projektov vieme pripraviť pre štrukturálne fondy EÚ, prípadne iné dotačné a grantové zdroje.Naše skúsenosti hovoria, že kvalita projektu je vo veľkej miere dôležitou podmienkou úspechu pri hodnotení podaných návrhov projektov.

Zostavenie kvalitného projektu si vyžaduje dostatočné skúsenosti s tvorbou projektov, časový priestor, kvalifikovaný ľudský potenciál a samozrejme prehľad v množstve informácií z tejto oblasti. Na základe bohatých dlhoročných skúseností Vás vieme kvalifikovane podporiť pri príprave a realizácii Vašich projektových zámerov.

V rámci prípravy návrhov projektov zabezpečujeme nasledovné:

 • spracovanie potrebných analýz a štúdií (štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza, analýza nákladov a výnosov, analýza vzdelávacích potrieb, analýza dopytu, ekonomická analýza, marketingové štúdie a pod.),
 • identifikácia možností využitia fondov EÚ, kontrola oprávnenosti žiadateľov,
 • vypracovanie časového plánu projektu,
 • kontrola oprávnenosti navrhovaných aktivít,
 • príprava projektového zámeru do podoby návrhu projektu podľa požiadaviek výzvy/programu,
 • identifikácia oprávnených a neoprávnených nákladov projektu, návrh riešenia spolufinancovania projektu, spracovanie rozpočtu projektu,
 • kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov návrhu projektu,
 • kontrola formálnej správnosti pred podaním návrhu projektu,
 • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom (ministerstvom), resp. implementačnou agentúrou,
 • asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných riadiacim orgánom,
 • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte.