Riadenie a implementácia projektov


Po podaní je návrh projektu hodnotený a schvaľovaný riadiacim orgánom, resp. implementačnou agentúrou. Pokiaľ je projekt schválený, nastáva ďalšia fáza – realizácia (implementácia) projektu.

Implementácia projektu je náročná na organizáciu, administráciu, riadenie a čas. Je nevyhnutné striktne dodržiavať pravidlá poskytovateľa dotácie. Implementačná fáza zahŕňa aj pravidelné vypracovávanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu.

Ponúkané služby v rámci implementácie:

  • dohľad nad realizáciou projektových aktivít,
  • finančné riadenie projektu,
  • spracovanie priebežných žiadostí a záverečnej žiadosti o platbu za účelom refundácie finančných prostriedkov projektu,
  • spracovanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy o stave projektu,
  • komunikáciu s implementačnou agentúrou, riadiacim orgánom,
  • zabezpečenie publicity projektu podľa požiadaviek implementačnej agentúry,
  • zabezpečenie verejného obstarávania, resp. verejnej súťaže pre potreby realizácie projektov prostredníctvom oprávnenej osoby na verejné obstarávanie.