RE-PAS/KOMPAS+ kurzy


logo repas kompasChcete zvýšiť svoje šance uplatniť sa na trhu práce?

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.

 

Čo je RE-PAS a KOMPAS+

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevky na rekvalifikáciu resp. kompetenčné kurzy pre uchádzačov o zamestnanie v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+:

  • Program RE-PAS je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú absolvovať rekvalifikáciu – prípravu na uplatnenie sa na trhu práce, s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Bližšie informácie o programe RE-PAS.
  • Program KOMPAS+ je určený pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, ktorí chcú absolvovať kompetenčný kurz – prípravu na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. Na účely KOMPAS+ sa za kompetenčné kurzy považujú kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Bližšie informácie o programe KOMPAS+.

Uchádzač o zamestnanie tak má možnosť bezplatne absolvovať rekvalifikáciu alebo kompetenčný kurz, ktorú si sám vyberie, a po absolvovaní ktorej má možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Postup získania príspevku na rekvalifikáciu (RE-PAS), alebo kompetenčný kurz (KOMPAS+):

  • Uchádzač o zamestnanie si môže sám vybrať rekvalifikačný/kompetenčný kurz. Pre záujemcov o RE-PAS/KOMPAS+ ponúkame kvalitné a praxou overené kurzypripravené pre potreby zamestnávateľov v regióne Košíc (najmä IT firmy).
  • Nie je však možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu/kompetenčný kurz, akú mu už úrad práce, sociálnych vecí uhradil v priebehu predchádzajúcich 5 rokov.
  • Uchádzač o zamestnanie podá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je evidovaný, vyplnenú požiadavku na RE-PAS/KOMPAS+ v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kurzu (tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie). Požiadavku je potrebné podať na predpísanom formulári: požiadavka na RE-PASpožiadavka na KOMPAS+.
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju.
  • Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu

 

Ponuka kurzov

Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa zaujímajú o pracovné pozície vyžadujúce prácu s počítačom. Počas kurzu sa účastníci naučia pracovať s počítačom (Microsoft Windows), hľadať informácie na internete, komunikovať pomocou internetu, pracovať s textom (Microsoft Word), vytvárať a spracovávať tabuľky a grafy (Microsoft Excel) a pripraviť efektné a pútavé prezentácie (Microsoft PowerPoint). Kurz ponúkame v troch úrovniach: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý; podľa úrovne účastníka.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 64 hodín                                                                                               Cena kurzu: 358,00 € s DPH

Kurz je vhodný pre tých, ktorí chcú dostať svoje zručnosti v práci s počítačom, internetom a Microsoft Office na vyššiu úroveň profesionála a vďaka tomu sa uplatniť na pracovnej pozícii v administratíve, projektovom manažmente, či pri efektívnom plnení úloh na ďalších pracovných pozíciách. Kurz pomôže účastníkom zvládnuť pokročilé nástroje aplikácií Microsoft Word a Microsoft Excel. Naučí ich pracovať s modernými cloudovými nástrojmi a efektívne vyhľadávať a spracovávať informácie z internetu.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 64 hodín                                                                                              Cena kurzu: 358,00 € s DPH

Kurz sa orientuje na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Pomocou kurzu dokážu účastníci zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti a tiež naučiť sa postupy a metódy zvyšovania svoje pracovnej produktivity. Obsah kurzu je zameraný na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie, riešenie konfliktov, tímovú spoluprácu a nástroje zvyšovania osobnej produktivity a pracovných postupov.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 60 hodín                                                                                             Cena kurzu: 438,00 € s DPH

Kurz pomôže účastníkovi zvládnuť angličtinu potrebnú pre vykonávanie bežných administratívnych činností písomnou a ústnou formou. Účastníci si rozšíria slovnú zásobu, nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka, zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa základy administratívnej korešpondencie (e-mail, rôzne druhy písomností).

Rozsah kurzu: 96 hodín                                                                                             Cena kurzu: 470,00 € s DPH

Špecializované IT kurzy

Špecializované IT kurzy sú vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka.

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň junior developera. Kurz pozostáva z dvoch častí: Java (objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie) a SQL (koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky).

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 136 hodín                                                                                           Cena kurzu: 979,00 € s DPH

Kurz prevedie záujemcov od základov systému Linux, cez jeho správu až po administráciu na úrovni serverov. Účastníci sa naučia spravovať hardvér, používateľov a skupiny v prostredí Linuxu, problematiku bezpečnosti, procesov, a pre plnohodnotnosť pozície správcu Linux sa obohatia aj o zručnosti sieťových služieb.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 136 hodín                                                                                           Cena kurzu: 979,00 € s DPH

Kurz je určený začínajúcim systémovým administrátorom a technologickým konzultantom, ktorí budú pracovať s podnikovým systémom SAP. Účastníci získajú vedomosti a zručnosti v oblasti administrácie systému SAP Netweaver Application Server z technického pohľadu, spoznajú jeho architektúru, naučia sa orientovať v tomto systéme, oboznámia sa s jeho možnosťami a získajú prehľad o vývojovom procese v systéme SAP.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 136 hodín                                                                                             Cena kurzu: 979,40 € s DPH

Kurz poskytne prehľad o sieťových koncepciách a zručnostiach zameraných na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od návrhu siete a konfigurácie služieb až po správu sieťových prvkov v LAN, WAN, MAN a VLAN sieťach. Účastník získa komplexné zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco a je pripravený na absolvovanie certifikácie Cisco ICND1.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 136 hodín                                                                                           Cena kurzu: 979,00 € s DPH

Ovládanie angličtiny je pre zamestnanie sa v oblasti IT nevyhnutnosťou. Kurz je zameraný na zdokonalenie sa v angličtine s orientáciou práve na túto oblasť. Slovná zásoba, konverzačné témy, písomná komunikácia sa venujú informačným technológiám. Účastník sa vďaka kurzu naučí množstvo potrebnej slovnej zásoby priamo z IT, naučí sa vysvetľovať priebeh procesov alebo popisovať funkčnosť zariadení a softvéru.
Rozsah kurzu: 96 hodín                                                                                            Cena kurzu: 470,00 € s DPH

Ak máte záujem o bezplatný rekvalifikačný kurz u nás

  1. Vyberte si kurz z našej špeciálnej ponuky rekvalifikačných a kompetenčných kurzov. Ak Vás žiaden kurz z ponuky neoslovil, radi Vám pomôžeme s výberom iného kurzu z našej štandardnej ponuky školení.
  2. Kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli s vyplnením žiadosti pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
  3. Podajte žiadosť na Úrade práce, práce, sociálnych vecí a rodiny a následne sa riaďte pokynmi úradu.

 

Kontakt

Radi Vám poskytneme bližšie informácie o programe RE-PAS a našej ponuke bezplatných rekvalifikačných kurzov:

E-mail: info@elct.sk
Telefón: +421 917 333 017