RE-PAS kurzy


RE-PASChcete zvýšiť svoje šance uplatniť sa na trhu práce?

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz hradený úradom práce v rámci programu RE-PAS. Kurzy sú určené pre uchádzačov o zamestnanie a sú:

 • bezplatné
 • pre pracovné pozície žiadané zamestnávateľmi
 • v praxi otestované

 

Čo je RE-PAS

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie. Rekvalifikáciou pre účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce, s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Uchádzač o zamestnanie tak má možnosť bezplatne absolvovať rekvalifikáciu, ktorú si sám vyberie, a po absolvovaní ktorej má možnosť uplatniť sa na trhu práce. RE-PAS je vlastne potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie takýto príspevok na rekvalifikáciu.

Postup získania príspevku na rekvalifikáciu (RE-PAS):

 • Uchádzač o zamestnanie si môže sám vybrať rekvalifikačný kurz. Pre záujemcov o RE-PAS ponúkame kvalitné a praxou overené rekvalifikačné kurzypripravené pre potreby zamestnávateľov v regióne Košíc (najmä IT firmy).
 • Nie je však možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, akú mu už úrad práce, sociálnych vecí uhradil v priebehu predchádzajúcich 5 rokov.
 • Uchádzač o zamestnanie podá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je evidovaný, vyplnenú požiadavku na vybranú rekvalifikáciu v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie (tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie). Požiadavku je potrebné podať na predpísanom formulári.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju.
 • Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS

Bližšie informácie nájdete tu.                                                                    Formulár Požiadavka na rekvalifikáciu.

Ponuka kurzov

Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa zaujímajú o pracovnú pozíciu Administratívny pracovník. Kurz ponúkame v troch úrovniach: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý; podľa úrovne účastníka. Počas kurzu sa účastníci naučia pracovať s počítačom (Microsoft Windows), hľadať informácie na internete, komunikovať pomocou internetu, písať text a pracovať s ním (Microsoft Word), vytvárať a spracovávať tabuľky a grafy (Microsoft Excel) a pripraviť efektné a pútavé prezentácie (Microsoft PowerPoint).

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 60 hodín                                                                                                   Cena kurzu: 324 € s DPH

Účastník získazručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoločenských a pracovných návykov a individuálnych záujmov a k upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie. Kurz sa skladá z teoretickej prípravy a nevyhnutnej praxe a je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.
Cieľom kurzu je zvýšenie kvalifikácie a získanie akreditovaného osvedčenia v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zvýšenie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v SR a EÚ. Kurz realizujeme v spolupráci s Inštitútom vzdelávania Mateja Korvína.

Rozsah kurzu: 230 hodín                                                                                          Cena kurzu: 248,40 € s DPH

Kurz je pripravený tak, aby sa účastník naučil angličtinu potrebnú pre vykonávanie administratívnych činností. Na kurze sa uchádzač naučí všetky potrebné gramatické a syntakticko-lexikálne štruktúry pre komunikáciu v pracovnom prostredí, a to ako v telefonickej, tak i v osobnej komunikácii. Účastník sa naučí koncipovať korešpondenciu a používať formálnejšie vyjadrovanie. Počas kurzu rozvíja všetky 4 zručnosti, ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie.

Rozsah kurzu: 50 hodín                                                                                             Cena kurzu: 246,00 € s DPH

Špecializované IT kurzy

Špecializované IT kurzy sú vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka.

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú záujem naučiť sa programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň junior developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti). Kurz pozostáva z troch častí: Java (objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie), SQL (koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky) a základy XML.

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 100 hodín                                                                                           Cena kurzu: 720,00 € s DPH

Kurz prevedie záujemcov od základov systému Linux, cez jeho správu až po administráciu na úrovni serverov. Účastníci sa naučia spravovať hardvér, používateľov a skupiny v prostredí Linuxu, problematiku bezpečnosti, procesov, a pre plnohodnotnosť pozície správcu Linux sa obohatia aj o zručnosti sieťových služieb.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu ďalšieho vzdelávania „Administrácia operačných systémov“ (potvrdenie o akreditácii č. 3489/2017/26/1 zo dňa 28.02.2017).

Rozsah kurzu: 160 hodín                                                                                           Cena kurzu: 864,00 € s DPH

Účastník získa všetky potrebné vedomosti pre spravovanie najrozšírenejších serverových operačných systémov Microsoft Windows Server od základov až po pokročilú úroveň: nasadenie a správa serverov, pokročilá správa služieb a správa bezpečnosti.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu ďalšieho vzdelávania „Administrácia operačných systémov“ (potvrdenie o akreditácii č. 3489/2017/26/1 zo dňa 28.02.2017).

Rozsah kurzu: 128 hodín                                                                                           Cena kurzu: 690,00 € s DPH

Populárny kurz pre záujemcov o zvládnutie problematiky počítačových sietí na úrovni malých firemných sietí. Kurz zahŕňa problematiku routingu, switchingu, práce v sieťovou prostredí, administrácie sieťových zariadení a vytváranie malých vnútro firemných sietí. Účastník je po zvládnutí kurzu pripravený na absolvovanie certifikácie Cisco CCENT.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu ďalšieho vzdelávania „Sieťové technológie Cisco“ (potvrdenie o akreditácii č. 3489/2016/91/1 zo dňa 06.07.2016).

Rozsah kurzu: 200 hodín                                                                                          Cena kurzu: 1 080,00 € s DPH

Účastník získa komplexné zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco a je pripravený na absolvovanie certifikácie Cisco CCNA. Kurz poskytne prehľad o sieťových koncepciách a zručnostiach, zameraných na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od návrhu siete a konfigurácie služieb, cez správu až po troubleshooting sieťových prvkov v LAN, WAN, MAN a VLAN sieťach.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu ďalšieho vzdelávania „Sieťové technológie Cisco“ (potvrdenie o akreditácii č. 3489/2016/91/1 zo dňa 06.07.2016).

Podrobnejšie informácie o kurze

Rozsah kurzu: 200 hodín                                                                                           Cena kurzu: 1 080,00 € s DPH

Svetovým jazykom v IT je angličtina a bez jej znalosti je uplatnenie v odvetví nemožné. Vďaka tomuto kurzu sa účastník naučí množstvo potrebnej slovnej zásoby priamo z IT, naučí sa vysvetľovať priebeh procesov alebo popisovať funkčnosť zariadení a softvéru.

Rozsah kurzu: 50 hodín                                                                                               Cena kurzu: 246,00 € s DPH

Ak máte záujem o bezplatný rekvalifikačný kurz u nás

 

 1. Vyberte si kurz z našej osobitnej ponuky rekvalifikačných kurzov. Ak Vás žiaden kurz z ponuky neoslovil, radi Vám pomôžeme s výberom iného kurzu z našej štandardnej ponuky.
 2. Kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli s vyplnením požiadavky na rekvalifikáciu pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 3. Podajte požiadavku na rekvalifikáciu na svojom úrade práce, práce, sociálnych vecí a rodiny a následne sa riaďte pokynmi úradu.
 4. Po vystavení RE-PASu (po schválení požiadavky na rekvalifikáciu) nás opätovne kontaktujte pre organizačné pokyny ohľadom realizácie rekvalifikácie.

Kontakt

Radi Vám poskytneme bližšie informácie o programe RE-PAS a našej ponuke bezplatných rekvalifikačných kurzov:

E-mail: info@elct.sk
Telefón: 0917 249 883