Ako prebieha zrušenie s.r.o. bez likvidácie

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je proces, pri ktorom dochádza k zrušeniu spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento spôsob zrušenia spoločnosti sa vykonáva len vtedy ak spoločnosť nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by bolo potrebné vysporiadať alebo rozdeliť. Rozlišujeme 3 formy zrušenia spoločnosti bez likvidácie o to: zrušenie splynutím, zrušenie zlúčením a zrušenie rozdelením. Pri každej z týchto foriem dochádza k prevodu imania tej spoločnosti, ktorá bude zrušená na inú spoločnosť. Zlúčenie spoločnosti je postup, pri ktorom sa imanie zanikajúcej sa spoločnosti môže previesť na inú existujúcu spoločnosť. Tá sa v tomto vzťahu zvykne odborne nazývať právny “zástupca spoločnosti”. Pri každom zlúčení je potrebné vypracovať a podpísať zmluvu o zlúčení danej spoločnosti. Obe strany, ako aj dôležití zástupcovia spoločnosti stým musia samozrejme vopred súhlasiť a byť o tom vopred oboznámení. Následne sa spoločníci stavajú súčasťou spoločnosti, ktorá preberá imanie po už zrušenej spoločnosti.

Bez likvidácie

Obsah takejto zmluvy o zlúčení spoločnosti tvoria: obchodná mena, IČO a sídla spoločnosti. Splynutie spoločností je podobne, ako pri zlučovaní spoločnosti imanie tej spoločnosti, ktoré bude vymazane sa prevedie ma inú spoločne. Ale musí sa jednať o novozaloženú spoločnosť. Spoločnosť bola založená výlučne na prevod imania tej spoločnosti, ktorá bude zrušená. Právnym nástupcom spoločnosti sa stav svojim oficiálnym založeným, ktorá nadobúda platnosť zápisom do obchodného registra.

Bez likvidácie

Taktiež aj základné imanie spoločnosti bude prevedené až po samotnom zápise spoločnosti do obchodného registra. Aj pri tomto procese sa musí podpísať zmluva o splynutí spoločnosti. Podpisy na zmluvách musia byť overené notárom. Čo sa týka tretej možnosti, teda spôsobu rozdelenia tak tato možnosť v sebe zahŕňa prevod imania spoločnosti buď na existujúcu spoločnosť, ako je to v spôsobe zrušením spoločnosti zlúčením alebo prevod imania na novú spoločnosť, ktorá je súčasťou aj splynutia spoločnosti, ktoré sme si už spomenuli.